തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരനെ സ്മരിച്ച് നാരങ്ങാ ഈവിധം ചെയ്താൽ