മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മയെ ചെയ്തത് കണ്ടോ, കാരണമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ച് പോയി