എന്നുംരാത്രി കാമുകിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് രാവിലെ തിരിച്ചാക്കി; എന്നാല്‍ ഇന്നലെ എണീക്കാന്‍ താമസിച്ചതോടെ.