ഈ നാളുകാർക്ക് ആരേയും അസൂയ പെടുത്തുന്ന ഉയർച്ച ഉറപ്പാണ്