കിടന്ന ഉടൻ ഉറക്കം വരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള കോച്ചി പിടിത്തം വേദന നേരെയാകും ഒരു ഗ്ലാസ്സ് മതി