വൃശ്ചിക മാസം സമ്പൂർണ്ണ ഫലം ഈ നാളുകാർക്ക് ഗജ രാജയോഗം ഇത് കാണാതെ പോകരുത്