ഇന്ന് ഏകാദശി ദിവസം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ കത്തിജ്വലിക്കും പണവും ഐശ്വര്യവും ഒഴുകിയെത്തും..