രാജാവിനെപോലെ വാഴും ഇനി ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പണവും അധികാരവും തേടിവരും ഉറപ്പ്....