ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രണ്ടാം കെട്ടിന് ശ്രമിച്ചതാ ഇനി എന്താവുമോ എന്തോ