ജീവിതത്തിലെ ശാപദോഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം; ഇതിലൂടെ ദുരിതങ്ങൾ അകലും