വ്യാഴമാറ്റം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ അടുത്തവർഷം അതിസമ്പന്നതയിൽ എത്തും