ബാത്ത്ഡ്രസ്സിലെ പുത്തന്‍ ചിത്രവുമായി അനശ്വര രാജന്‍