വരുന്ന 60 ദിവസം വരെ ഈ നാളുകാർ കത്തിജ്വലിക്കും കോടികൾ വന്നു നിറയും 100% ഉറപ്പ്