നവംബർ മാസം കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 6 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ