2021 ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം അഭിഗ്യാ , കാണാൻ മറക്കണ്ട