നവംബർ 1മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം , ജെറ്റ് പൊലെ കുതിച്ചുയരും