ദൈവം കൈയ്യൊപ്പ്ചാർത്തിയ ഈ നാളുകാർ കുതിച്ചുയരും 100% ഉറപ്പ്