കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവസാനമായി വൃശ്ചികം 1മുതൽ 1വർഷ കാലം രാജയോഗഠ ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ഇത് കേൾക്കുക