ഭിക്ഷക്കാരനെ കയ്യോടെ പൊക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ