വാഹനപരിശോധനയുടെ പേരിൽ പിടിച്ചുപറി...കൈക്കൂലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 10000 പെറ്റിയടിക്കുമെന്നു ഭീക്ഷണി...